םיאלב הלבה לע


יאניג באוי :שיגמו ךרוע


יול ילרוא :החנמ

יקציול המענו לארב ןרוא :תכרעמ

דוד ןב ילא :קיפמ

דלפסנמ ןתנ :יאמב


Back