19/7/98, ןושאר םוי ,הלב הלב

:םיחרוא

.קיפ הקיבצ רמזה
.ינבא םות אלפה דלי
.ןלילמתו ןקיריטס ,יאנותיע - יסונמ ידיד
.םיעוריא תלהנמ - ץיבוקבל לכימ
Back